Address

Software Engineering Teaching Unit,
University of Kelaniya,
Dalugama, Kelaniya, 
Sri Lanka, 11600.

Email Address

Phone Number

Tel:  +94 (0) 112 903 286

© 2019 Software Engineering Teaching Unit, Faculty of Science, University of Kelaniya, Sri Lanka. All Rights Reserved.