UOK LOGO

UNIVERSITY OF KELANIYA

B.Sc. (Hons) in MIT 2019/2020

Aptitude Test 2020

ONLINE REGISTRATION FORM