Search by Name, Department
   

NameDepartmentExtnRoom Noemail

Prof.(Mrs). R.A.S.P. Senanayake

Botany225B1 315priyangi@kln.ac.lk

Prof. L.R. Jayasekera

Botany222B1 311ranjith@kln.ac.lk

Ms. D.A.D.A. Daranagama

Botany

Prof.(Mrs) M.D. Amarasinghe

Botany229B1 313mala@kln.ac.lk

Prof.(Mrs) K.P. Abeywickrama

Botany227B1 305kris@kln.ac.lk

Prof.(Mrs) N. Deshapriya

Botany224B1 307/1deshapri@kln.ac.lk

Dr. R.M.C.S. Ratnayake

Botany223B1 312ratna@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) B.T.S.D.P. Kannangara

Botany228B1 305sagarikadpk@kln.ac.lk

Dr. N. Welikala

Botany236B1 308niwel@kln.ac.lk

Dr.(Ms). K.P.R.N. Attanayake

Botanyrenuka@kln.ac.lk

Ms. H.M. Herath

Botany226B1 313harshi@kln.ac.lk

Ms. R.P. Wanigatunge

Botany

Ms. A.I.S. Priyadarshan

Botany

Prof. N.A.K.P.J. Seneviratne

Chemistry263B1 338/4 kapilas@kln.ac.lk

Prof.(Mrs.) P.A. Paranagama

Chemistry253B1 339/2 priyani@kln.ac.lk

Prof.(Mrs.) J.A. Liyanage

Chemistry258B1 335janitha@kln.ac.lk

Prof.(Mrs.) B.M. Jayawardena

Chemistry255B1 222/4bimali@kln.ac.lk

Dr.(Ms) N Jayatilaka

Chemistry

Prof.(Mrs.) M.K.B. Weerasooriya

Chemistry270B1 222/1bandu@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) C.K. Jayasuriya

Chemistry265B2 003/1jayasuc@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) D.S.M. De Silva

Chemistry268B2 101sujeewa@kln.ac.lk

Dr. A.M.T. Amarakoon

Chemistry273 B2 202/1 tissa@kln.ac.lk

Dr. R. C. L. De Silva

Chemistry271B2 004/2russel@kln.ac.lk

Dr. W. A. P. J Premarathne

Chemistry267B2 004/3jeewa@kln.ac.lk

Dr. M.P. Deeyamulla

Chemistry269B2 102/3mpd@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) P.A.S.R. Wickramarachchi

Chemistry260B1 221/1suranga@kln.ac.lk

Dr. D.R. Pandithavidana

Chemistry275B1 222/3 dinesh@kln.ac.lk

Dr. (Mrs.) C.S.K. Rajapaksha

Chemistry275B1 222/3shashikala@kln.ac.lk

Dr. S. Sri Skandaraja

Chemistry288B2 005sri@kln.ac.lk

Mr. R.G.R. Sampath

Chemistry

Dr. M.A.Y.L. Nadeesha

Chemistry

Ms. P.S. Dimithri

IM

Dr. L.D.J.F. Nanayakkara

IM282(205)A4 201julian@kln.ac.lk

Dr. P.L.S. Peter

IM282(203)A4 203suren@kln.ac.lk

Dr. W.M.J.I. Wijayanayake

IM282(204)A4 201janaka@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) A.N. Wijayanayake

IM282(102)A4 201anni@kln.ac.lk

Dr. A.P.R. Wickramarachchi

IM282(206)A4 201ruwan@kln.ac.lk

Dr. S.G.V.S. Jayalal

IM282(107)A4 302shantha@kln.ac.lk

Dr. (Mrs) T. Rupasinghe

IM282(109)A4.301thashika@kln.ac.lk

Mr. H.P. Wijekoon

IM

Dr.(Ms.) D.N. Wickramarachchi

IM282(207)A4 201dilani@kln.ac.lk

Mr. R.A.C.P. Rajapaksha

IM282(104)A4 302/4chathura@kln.ac.lk

Ms. J.U.A. Andrahannadi

IM282A4.302upekha@kln.ac.lk

Ms. V.G.G.G. Karunasena

IM282(203)A4.203gamithri@kln.ac.lk

Dr. H.K.T.K. Wijayasiriwardhane

IM282(108)A4 302thareen@kln.ac.lk

Mr. A.S. Withanaarachchi

IM

Mr. B.J. Watawana

IM

Mr. N.N. Liyanaarachchi

IM

Ms. H.A.R. Nilani

IM

Mr. B.K. Jayawardena

IM

Ms. W.M.S.K. Weerabahu

IM

MR. V.K. Tharaka

IM

Mr. J. Munasinghe

Mathematics312B1 228munasing@kln.ac.lk

Prof. D.D.S. Kulatunga

Mathematics303B1 347kul@kln.ac.lk

Dr. N.P.W.B.V.K. Senanayake

Mathematics307B1 346vernon@kln.ac.lk

Dr. D.K. Mallawa Arachchi

Mathematics301B1 348kumudu@kln.ac.lk

Mr. N.G.A. Karunatillake

Mathematics302B1 349/1gamage@kln.ac.lk

Dr. G.S. Wijesiri

Mathematics310B1 231sujeew.kln.ac.lk

Ms. K.K.K.R. Perera

Mathematics311B1 348

Mr. K.D.W.J. Katugampola

Mathematics310B1 348

Ms. N.A.S.N. Wimaladharma

Mathematics310B1 - 231 wimaladharma@kln.ac.lk    

Ms. L.P.N.D Premarathna

Mathematics314B1 230lpnadeeka@kln.ac.lk

Ms. B.B.U.P. Perera

Mathematics311B1 348upeksha@kln.ac.lk

Ms. W.P.T. Hansameenu

Mathematics309B1,348hansameenu@kln.ac.lk

Mr. M.A.U. Mampitiya

Mathematics

Ms. W.M.H.N. Weerasinghe

Mathematics

Ms. I.M.L.N. Jayaweera

Mathematics

Ms. S.H.D.S. de Silva

Mathematics

Mr. M.M. Gunawardena

Microbiology339A11 205mahendra@kln.ac.lk

Ms. P.D.S. Weerasinghe

Microbiology

Dr.(Mrs.) G.A.S.I. Abeygunawardena

Microbiology329A11 105indika@kln.ac.lk

Dr. D.L. Jayaratne

Microbiology320A5 006jayarat@kln.ac.lk

Dr.(Ms.) G.D.D.K. Gunasena

Microbiology325A11 203deepthi@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) I.V.N. Rathnayake

Microbiologyvayanga@kln.ac.lk

Mr. E.A.A.D. Edirisinghe

Microbiology320A11 205anura@kln.ac.lk

Dr.(Ms.) Ranjanie Amarakoon

Microbiology

Ms. W.M.A.P. Halmillawewa

Microbiology

Dr. M.A. Punyasena

Physics348B1 330sena@kln.ac.lk

Prof. K.A.K.D.D. Jayasuriya

Physics345B1 217/3kdj@kln.ac.lk

Prof. S.R.D. Kalingamudali

Physics340/344B1 224/1kalinga@kln.ac.lk

Prof. J.R.P. Jayakody

Physics346B1 217/1jrpj@kln.ac.lk

Dr. K.M.D.C. Jayatilleke

Physics

Dr. P.A.A. Perera

Physics347B1 333perera@kln.ac.lk

Dr. H.H. Sumathipala

Physics349B1 327sumathi@kln.ac.lk

Dr. (Mrs.) U.K. Abeywarna

Physics350B1 329kanthi@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) W.J.M. Samaranayake

Physics351B1 328janaki@kln.ac.lk

Dr. L.B.D.R.P. Wijesundara

Physics352B1 329palith@kln.ac.lk

Mr. C.A.N.W.K. Jayatissa

Physics353B1 328jayatissa@kln.ac.lk

Dr. P.S. Hewageegana

Physics363psh@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) D.D.M. Jayasundara

STCS377A5 108jayasund@kln.ac.lk

Dr. S.R. Liyanage

STCS379A5 101sidath@kln.ac.lk

Mrs. P.G.N. Priyadarshani

STCS376A5 108nirosha@kln.ac.lk

Mrs. A.M.C.H. Attanayake

STCS376A5 109succ@kln.ac.lk

Mrs. P.K.B.W.M. Pallawala

STCS376A5 101madhupallawala@kln.ac.lk

Mrs. N.V. Chandrasekera

STCS379A5 101nvchandrasekara@kln.ac.lk

Dr.(Ms.) A.P. Hewaarachchi

STCS

Dr. S.P. Pitigala

STCS

Ms. W.G.D.M. Samankula

STCS

Ms. W.A.C. Weerakoon

STCS

Mr. H.W.B. Kavinga

STCS

Ms. M.B.T. Kumarika

STCS

Ms. A.D. de Silva

STCS

Prof.(Ms) A. Pathiratne

Zoology393A10 101asoka@kln.ac.lk

Prof. M.J.S. Wijeyaratne

Zoology392B1 206/3zoomjs@kln.ac.lk

Prof. U.S. Amarasinghe

Zoology397B1 208/1zoousa@kln.ac.lk

Prof. (Mrs.) M Hettiarachchi

Zoology409B1 202/2manga@kln.ac.lk

Prof.(Mrs.) R.K.S. Dias

Zoology396B1 201/2rksdias@kln.ac.lk

Prof. W.U. Chandrasekera

Zoology395B1 209upali@kln.ac.lk

Dr. G.A.S.M. Ganehiarachchi

Zoology403gas@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) L.D. Amarasinghe

Zoology398B1 318deepica@kln.ac.lk

Dr. U.P.K. Epa

Zoology399A10 102epa@kln.ac.lk

Dr. M.M.M. Najim

Zoology402mnajim@kln.ac.lk

Dr. (Mrs.) V.P.A. Weerasinghe

Zoology394primali@kln.ac.lk

Dr. (Mrs.) W.M.D.N. Wijeyaratne

Zoologydimuthu.wijeyaratne@kln.ac.lk

Dr.(Mrs.) M.D.M.D.W.M.M.K. Yatawara

Zoologymmkyat@kln.ac.lk

Ms. N.K. Ranawaka

Zoologykranawaka@kln.ac.lk

Ms. R.P.G.K. Rajapaksa

Zoologygayani@kln.ac.lk

Ms. Kalya Subasinghe

Zoology

Dr.(Ms.) W.A.R.T.W.B. Perera

Zoology