HomeStaffTemporary Staff

Temporary Staff

Temporary Lecturers

Ms. S.R.Mahanthege, Ms. K.A.H.Semini, Ms. J.H.Priyangika, Mr. K.R.S.N.Bandara

Temporary Demonstrators

Ms. U.B.H.S.Udapola, Ms. W.D.D.Weerasinghe, Ms. M.W.A.Erandi, Ms. W.S.C.Perera, Mr. T.C.Weerasooriya, Mr. A.S.Abeysundara, Ms. P.D.K.H.Amarasingha, Ms. M.A.G.Shashikala, Ms. T.K.Samarawickrama, Ms. G.B.M.K.C.Bandara, Ms. M.L.D.M.Perera, Ms. L.H.L.S.Madurangee, Mr. G.G.N.D.Banduwardana

 

News