මුල් පිටුව
අප ගැන
මෙහෙවර
ක්‍රියාකාරකම්
සේවාවන්
නිලධාරී මණ්ඩලය
සාමාජික පියස
පුවත් හා නිවේදන
ඡායාරෑප එකතුව
අප අමතන්න

 

Can't view sinhala fonts ?

download

 


 

" විද්‍යා උදාති විනයම් "  :  "විද්‍යාව විනය දෙයි"

 

  

 

පණිවුඩ

උපකුලපති තුමා‍ ගෙන්

Image 1
 
පීඨාධිපති  තුමා‍ ගෙන්
dean
 
සංගමයේ සභාපති‍ ගෙන්
Image 1
 

2008. All Rights Reserved. Alumni Association. Faculty of Science. University of Kelaniya , Sri Lanka. 

Tel: (+941)911916  Fax: (+941)2911485, 2911916

e-mail:alumni@kln.ac.lk